Soutěž

PRAVIDLA SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ

RECEPT NA SÁDLE VAŠICH BABIČEK

1. Princip soutěže

Úkolem soutěžícího je zaslat pořadateli kuchařský recept pokrmu vařeného na sádle. Recept, spolu s uvedením jména, příjmení, kontaktní adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy soutěžícího je možno zaslat na e-mail soutez@nasadle.cz nebo na FB profil @nasadle, Instagram nasadle formou zprávy nebo je možno vložit recept přímo pod posty vyzývající k odpovědi na soutěžní otázku. Každý soutěžící může zaslat pouze jeden recept. Ze zaslaných receptů bude vybráno celkem 10 výherců, které vybere ambasadorka pořadatele paní Uršula Kluková, v týdnu od 3.12. – 7.12. a tito vybraní výherci budou dne 12. 12. 2018 uveřejněni na webu www.nasadle.cz, na FB @nasadle a na Instagramu nasadle.

2. Výhra

Výhrou je 10 kávovarů Gaggia Viva Prestige.Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher. Výherce bere na vědomí, že hodnotu výhry nelze vyplatit v hotovosti, že není možné namísto výhry požadovat náhradní plnění a výhra není soudně vymahatelná. Výherce bere současně na vědomí, že výhra pro něho může mít daňové dopady, a s převzetím a užíváním výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů. Výhra nebude udělena v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

3. Pořadatel soutěže

 

Obchodní společnost Comperio s.r.o., se sídlem Nuselská 1419/53, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 257 37 104, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 65649.

4. Termín konání soutěže

                                                            Soutěž probíhá v období od 1. 11. 2018 do 1. 12. 2018.

5. Soutěžící

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba spotřebitel, tj. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, která má doručovací adresu na území České republiky. Osoba mladší 18 let se může soutěže účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Na žádost pořadatele je soutěžící povinen tento souhlas pořadateli doložit. Ze soutěže jsou vyloučeni společníci, členové statutárního orgánu, jednatelé a zaměstnanci pořadatele a osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v jeho platném znění. Ze soutěže budou vyloučeny osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo osoby jednající v rozporu s pravidly soutěže.

6. Kontaktování výherce a podmínky čerpání výhry

Pořadatel bude výherce informovat o výhře nejpozději do 15 dnů od ukončení soutěže telefonickým hovorem na kontaktní telefonní číslo nebo e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu, které soutěžící uvede spolu se zaslaným receptem, a dohodne se s výhercem na způsobu předání výhry. Pokud nebude možné výherce kontaktovat do 15 dní od data prvního kontaktu, propadá výhra ve prospěch pořadatele.

7. Doručení výhry výherci poštou

Standardní způsob předání výhry je odeslání výhry poštou na kontaktní adresu výherce. Pořadatel nebude doručovat výhry na adresu mimo území České republiky. Pořadatel neodpovídá za výhry poštou nedoručené, ztracené či poškozené. Výhry soutěžících, které z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatele nebude možno doručit, tj. např. výherci nebudou k zastižení nebo si výhru nepřevezmou, případně bude jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, propadají ve prospěch pořadatele. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci; v případě zasílání výhry okamžikem předání k přepravě.

8. Souhlas soutěžícího s pravidly soutěže

Zasláním receptu pořadateli způsobem uvedeným v čl. 4 těchto pravidel soutěže vyjadřuje soutěžící svůj výslovný souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se tato pravidla dodržovat. Při nesplnění podmínek pravidel této soutěže ztrácí soutěžící nárok na výhru.

9. Souhlas soutěžícího se zpracováním osobních údajů

Soutěžící zasláním receptu pořadateli způsobem uvedeným v čl. 4 těchto pravidel soutěže uděluje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa pořadateli soutěže jako správci osobních údajů, za účelem realizace, organizace, vyhodnocení soutěže a rozeslání výher po dobu soutěže a po dobu předání výher. Po pominutí účelu budou osobní údaje zlikvidovány. Správcem osobních údajů je pořadatel soutěže. Zpracovatelem osobních údajů je pořadatel soutěže případně jiný pověřený subjekt. Účastí v soutěži každý soutěžící dále otvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která mu vyplývají z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, tj. zejména s tím, že má právo od správce získat informace o tom, zda a jaké zpracovává jeho osobní údaje, jakým způsobem je zpracovává, má dále právo na opravu nepřesných osobních údajů, na doplnění neúplných osobních údajů, na výmaz osobních údajů, pokud jsou splněny určité podmínky a soutěžící o to požádá, v určitých případech na omezení zpracování osobních údajů, má právo na získání osobních údajů, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Soutěžící má dále právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. V takovém případě však přestává být účastníkem soutěže a ztrácí nárok na výhru. V případě pochybností o dodržování svých práv správcem se soutěžící může na správce obrátit nebo se může obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Soutěžící zasláním receptu pořadateli způsobem uvedeným v čl. 4 těchto pravidel soutěže vyjadřuje svůj výslovný souhlas se zveřejněním zaslaného receptu s uvedením svého jména, příjmení a města na webu www.nasadle.cz, na FB @nasadle a na Instagramu nasadle, vše v rozsahu a za podmínek uvedených v pravidlech soutěže, a dále souhlas k případnému pořízení a zveřejnění obrazových, zvukových a zvukověobrazových záznamů týkajících se jeho osoby, to vše v souvislosti se soutěží a propagací výrobků pořadatele soutěže.

10. Souhlas soutěžícího s bezplatným užitím soutěžního receptu

Soutěžící svojí účastí v soutěži vyjadřuje svůj výslovný souhlas s bezplatným užitím soutěžního receptu pořadatelem soutěže, a to všemi způsoby, které podle povahy receptu přicházejí dle ust. § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v jeho platném znění, v úvahu. Zejména má pořadatel právo recepty rozmnožovat, právo rozšiřovat jejich originál nebo rozmnoženinu, právo vystavovat jejich originál nebo rozmnoženinu, právo sdělovat recepty veřejnosti v tištěné, elektronické nebo jiné podobě, a to bez omezení množství, území a času, v souvislosti se soutěží a s propagací výrobků pořadatele soutěže, s tím, že pořadatel je oprávněn tato práva kdykoliv převést na třetí osoby bez souhlasu soutěžícího. Poskytnutím receptu do soutěže soutěžící potvrzuje, že tento je jeho vlastním dílem, a odpovídá za to, že poskytnutím receptu do soutěže nejsou porušena autorská nebo jiná práva třetích osob či obecně závazných předpisů. V případě nepravdivosti uvedeného potvrzení anebo v případě, že poskytnutím receptu do soutěže jsou porušena práva třetích osob, je pořadatel oprávněn soutěžícího ze soutěže vyloučit a v případě, že již byla předána výhra, žádat její vrácení; tím není dotčena odpovědnost soutěžícího k náhradě škody pořadateli anebo třetím osobám. Soutěžící svojí účastí v soutěži dále vyjadřuje svůj výslovný souhlas s tím že, pořadatel je oprávněn recept použít sám nebo prostřednictvím osoby, která jedná na základě jeho příkazu nebo pokynu. Soutěžící svojí účastí v soutěži dále vyjadřuje svůj výslovný souhlas s tím, že pořadatel je oprávněn podle své úvahy právo na užití receptu využít nebo nevyužít, a to jak zcela, tak zčásti. Soutěžící proto uznává, že nevyužitím nebo nedostatečným využitím receptu nemůže dojít k značně nepříznivému ovlivnění jeho zájmu jakožto autora. Soutěžící svojí účastí v soutěži dále vyjadřuje svůj výslovný souhlas s tím, že pořadatel je oprávněn v souvislosti se soutěží a s propagací výrobků pořadatele soutěže recepty upravit, použít recepty v celku nebo jen jejich části, samostatně nebo ve spojení s fotografiemi, videozáznamem, výtvarnými díly, texty nebo jinými prvky.

11. Oprávnění pořadatele

Pořadatel je oprávněn ze soutěže vyřadit soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito pravidly anebo platnými právními předpisy. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výher. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci soutěže, za doručení zprávy o výhře, ani za doručení výhry. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně rozhodnutí o neudělení výhry v soutěži. Pořadatel má právo tuto soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu zrušit, ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky, a to i bez udělení výhry.  Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži, a to ani v případě změny těchto pravidel soutěže. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit tato pravidla soutěže. Není-li ve změně pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění změny na www.nasadle.cz.

12. Mimosoudní řešení sporů

 

V případě sporu se může soutěžící, jedná-li se o spotřebitele, obrátit na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha, ID datové schránky: x7cab37, e-mailová adresa: adr@coi.cz, Internetové stránky: adr.coi.cz.

13. Platnost a účinnost pravidel soutěž

Tato pravidla soutěže jsou platná a účinná ode dne 1. 11. 2018. Pravidla Soutěže o nejlepší recept na sádle vašich babiček vydala dne 1. 11. 2018. obchodní společnost Comperio s.r.o., se sídlem Nuselská 1419/53, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 257 37 104.

Na sádle > Soutěž